مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در قبال بحران کرونا: مطالعه‏ی موردی دانشگاه‌های منطقه CIS (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (356.66 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1استادیار گروه مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
2کارشناس ارشد مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
چکیده
بحران کرونا و جهانی‌شدن چالش برخورد با آن به یکی از موضوعات مهم کشورهای جهان تبدیل شده است. اثرات مختلف وجود این بیماری در جامعه و بر سطح کیفیت آموزش دانشگاه‌ها، منجر به توجه بیشتر به مسئله‌ی مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها شده است. در این مقاله با مطالعه‏ی موردی دانشگاه‌های برتر منطقه‏ی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با استفاده از روش تحقیق کیفی، به بررسی مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در قبال بحران کرونا پرداخته می‏شود. نتایج نشان می‌دهد که بیشتر دانشگاه‌های برتر در کشورهای مستقل مشترک‏المنافع با تعریف معیارها و ابعاد مختلف مسئولیت نوین اجتماعی دانشگاه‌ها (NUSR)، سعی در افزایش نقش مثبت دانشگاه‌ها در مبارزه‏ی مردم با اثرات منفی این بیماری داشته‏اند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌شود که دانشگاه‏های کشور ایران نیز به بررسی مفهوم نوین NUSR در دوران کرونا و دوران پسا کرونا پرداخته تا بتوانند مسئولیت اجتماعی خود را در سطح جامعه بهبود ببخشند.
کلیدواژه ها