بررسی رابطه‌‏ی اخلاق حرفه‌ای و کیفیت خدمات آموزش عالی (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (477.62 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1رئیس کتابخانه دانشکده فنی کاسپین، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
2دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی انرژی دانشکاه صنعتی قوچان
3آموزگار آموزش‌وپرورش شهرستان تالش، گیلان
چکیده
برخورداری و رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‏ای از سوی اعضای هیئت‌علمی می‌تواند در کیفیت فرایند و برونداد نظام آموزش عالی مؤثر واقع شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای اساتید و رابطه‏ی آن با کیفیت نظام آموزش عالی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و جامعه‏ی آماری شامل کلیه‏ی دانشجویان دانشکده‏ی فنی کاسپین پردیس فنی دانشگاه تهران است. 175 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای متناسب با حجم هر طبقه به‌عنوان نمونه‏ی آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از دو پرسشنامه‏ی استاندارد اخلاق حرفه‌ای و کیفیت خدمات استفاده شد و پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 تحلیل شدند. نتایج بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای اساتید به نسبت مطلوب ارزیابی شد ولی ازنظر آنان بین وضعیت موجود و مطلوب رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای شکاف وجود دارد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که اثر مستقیم اخلاق حرفه‌ای بر تضمین کیفیت مثبت و معنی‌دار است. یافته‌های این مطالعه می‌تواند در سیاست‌گذاری درزمینه‌ی ارتقای هویت حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی موردتوجه برنامه ریزان و مدیران آموزش عالی قرار گیرد و توجه به استانداردهای اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی می‌تواند یکی از راهبردهای اساسی جهت بهبود کیفیت در نظام آموزش عالی باشد.
کلیدواژه ها