منشورهای اخلاقی دانشگاهی، مورد کاوی منشور اخلاقی دانشگاه بوعلی سینا
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (727.11 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1استادیار گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران
2دانشجوی کارشناسی گروه مدیریت-دانشگاه بوعلی سینا- همدان-ایران
چکیده
اخلاقیات در سازمان، موضوعی تازه درزمینه‌ی مدیریت سازمان‌ها نیست و در سالیان اخیر توجه ویژه‌ای به این امر نشان داده‌شده است. کدهای اخلاقی، کلید ورود اخلاقیات به هر سازمانی هستند و تدوین و تعریف مناسب آن‌ها و همچنین نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها می‌تواند استقرار اخلاقیات در سازمان را تضمین کند. دانشگاه نیز به‌عنوان یکی از سازمان‌های مردم محور، نقش مؤثری در ارتقای سطح اخلاق و فرهنگ اخلاقی در جامعه ایفا می‌کند که شایسته است توجه شایسته‌ای به استقرار نظام اخلاقی مستحکم و کامل در مجموعه‌ی خود داشته باشد. در پژوهش پیش رو، ابتدا به تعریف اخلاقیات و اصول اخلاقی پرداخته‌شده و در ادامه روش‌های تدوین کدهای اخلاقی و منشورهای اخلاقی و چالش‌های آن موردبحث و بررسی قرار می‏گیرند، سپس منشور اخلاقی دانشگاه بوعلی سینا موردبررسی و نقد قرارگرفته و کدهای جدیدی در جهت تکمیلِ این منشور پیشنهاد می‌گردد.
کلیدواژه ها