سلامت سازمانی دانشگاه‌ها در مسیر توجه به اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (379.63 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س) تهران
چکیده
آموزش عالی، نظامی حرفه‌ای است که نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت جوامع مختلف دارد؛ به‌طوری‌که یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورهای مختلف، برتری عملکرد دانشگاه‌های آن کشور است. دانشگاه‌ها نیز مانند سایر سازمان‌ها در صورتی می‌توانند وظایف و کارکردهای خویش را به نحو مطلوب انجام دهند و رضایت ذینفعان خود را جلب کنند که از محیطی سالم و پویا برخوردار باشند. دستیابی به سلامت سازمانی این نهاد آموزشی مهم، مستلزم علل و عواملی است که مهم‌ترین آن اخلاق حرفه‌ای و رفتارهای منابع انسانی ازجمله مدیران، کارمندان اداری و اعضای هیئت علمی است و ازآنجاکه حرفه‌ی معلمی و تدریس به‌طور ذاتی تجلی‌گر اخلاق و منش انسانی است و به‌واسطه‌ی تعامل مداوم و مستقیم با دانشجویان از جایگاه اثرگذاری زیادی برخوردار است، در این پژوهش سعی شد که با بررسی و مرور منابع علمی مختلف درزمینه‌ی سلامت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای، اهمیت اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و نقش آن در بهبود سلامت سازمانی دانشگاه‌ها موردبحث و بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه ها