درآمدی بر معناکاوی دانشگاه اخلاقی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (765.97 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی معنای دانشگاه اخلاقی و شناسایی رویکردهای اخلاقی حاکم در دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشور، انجام شده است. در این پژوهش، سعی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از رویکرد تحلیلی-استنتاجی و با مرور و بررسی منابع مرتبط با پژوهش حاضر، به معناکاوی دانشگاه اخلاقی پرداخته شود. بدین منظور با جستجو در منابع و پژوهش-های مرتبط، مهم‌ترین نظریات اخلاقی مرتبط با دانشگاه شناسایی‌شده و پس‌ازآن به کشف و بیان مصداق‌های رویکردهای اخلاقی ممکن در دانشگاه‌ها پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که کشف رویکرد اخلاقی مسلط بر دانشگاه‌ها، منوط به شناسایی فرهنگ حاکم بر آن دانشگاه و ارزش‌ها، باورها و نگرش‌های خاص اعضای هر جامعه‏ی دانشگاهی است. درنهایت، بر اساس یافته‌های این پژوهش، سه نوع دانشگاه اخلاقی غایت‌گرا، وظیفه‌گرا و فضیلت‌گرا را می‌توان تعریف نمود که اتخاذ هر نوع، می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی در ابعاد و کارکردهای دانشگاهی شود.
کلیدواژه ها