رابطه‏ ی ابعاد رهبری امنیت مدار و اخلاق کاری کارکنان دانشگاه شیراز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (648.5 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‏ی رهبری امنیت مدار با اخلاق کاری بین کارکنان دانشگاه شیراز بوده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه‏ی گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‏ی آماری این پژوهش را کلیه‏ی کارکنان دانشگاه شیراز برابر با 982 نفر تشکیل داده‏اند که مطابق با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه برابر با 288 نفر به روش نمونه‏گیری شیوه‏ی تصادفی ساده انتخاب گردیده است. در این تحقیق، از دو پرسشنامه‏ی استاندارد رهبری امنیت مدار (کومب) و اخلاق کاری (پتی‏سی گریگوری) استفاده شد که روایی و پایایی آنان تائید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین رهبری امنیت‏مدار و اخلاق کاری رابطه‏ای معنادار بر تمامی ابعاد خویش وجود دارد. نتایج کلی این پژوهش با توجه به پژوهش‏های انجام‌گرفته، حاکی از آن است که رهبری امنیت مدار می‌تواند شاهد افزایش اخلاق کاری میان کارکنان دانشگاه شیراز باشد.
کلیدواژه ها