تحلیل محتوای مقالات پذیرفته‌شده در دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1022.85 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان
چکیده
هدف اصلی این پژوهش "تحلیل محتوای مقالات پذیرفته‌شده در دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار دانشگاه تهران در سال 1398 است. روش تحقیق کیفی با رویکرد تحلیل مضمون است. این مطالعه یک مطالعه به روش کیفی با تأکید بر رویکرد تحلیل مضمون است. جامعه‏ی موردپژوهش شامل 45 مقاله‏ی پذیرفته‌شده در همایش سال 1398(شامل 15 مقاله به‌صورت سخنرانی و 30 مقاله به‌صورت پوستر) بود. با توجه به تعداد مقالات، نمونه‏گیری صورت نپذیرفته و به‌صورت تمام شماری اقدام به بررسی متون کلیه‏ی مقالات موجود شده بود. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه و مبتنی بر متون مقالات موجود بوده و ابزار بکار رفته در این پژوهش فیش‌برداری از محتوای متون مقالات و محتوای تحلیل مضامین با نرم‌افزار MAXQDA12 انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل مضامین مقالات نشان داد درمجموع 193 کد و سه مؤلفه‏ی اصلی شناسایی شد. مؤلفه‌های اصلی شامل اخلاق اجتماعی با 47 کد، اخلاق سازمانی با 73 کد و اخلاق فردی با 76 تکرار است. در ضمن بیشترین تکرار مربوط به مؤلفه‌ی اخلاق فردی است. در ضمن نتایج مدل نهایی تحقیق در قالب شبکه‏ی مضامین نشان داد درمجموع زیر مؤلفه‌ی روحیه‏ی مشارکت و همکاری با 21 بار تکرار در جایگاه نخست شبکه مضامین قرار دارد و در رتبه‏ی دوم زیر مؤلفه‌ی صادق بودن با فراوانی 19 بار در جایگاه دوم و درنهایت زیر مؤلفه‌ی بخشش با فراوانی 16 بار تکرار در جایگاه سوم قرار دارد.
کلیدواژه ها