ضرورت توجه به اخلاق در دانشگاه های الکترونیکی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (260.89 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، ایران
چکیده
با توجه به رشد سریع تکنولوژی نظام آموزش عالی مجازی نیز دستخوش تحولاتی گردیده که توجه به مسئله اخلاق به عنوان عنصری کلیدی و مهم توجه متخصصان و صاحبنظران آموزش مجازی را معطوف به خود کرده است. رسیدن به سعادت حقیقی بدون داشتن اخلاق الهی امکان پذیر نیست .قرآن کریم بهترین مرجع دعوت کننده به اخلاق و حل مشکلات اخلاقی می باشد. مشخصه بارز نظام‌های آموزشی پیشرو در عرصه یاددهی-یادگیری، استفاده اثربخش از ظرفیت ها و امکانات تازه ایجاد شده در سایه تحولات فناوری های نوین است. آموزش الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه آموزش از راه دور که زاییده فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات است از جمله فرصت-های جدید در زمینه آموزش و یادگیری می‌باشد که امروزه اکثر نظام‌های آموزشی به منظور پیشبرد اهداف خود و دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر آن را به خدمت گرفته اند.
با در نظر گرفتن اینکه آموزش و یادگیری الکترونیکی تحولات شگرفی را در زمینه‌ی آموزش ایجاد کرده است، لیکن به تبع آن نیز منجر به افزایش سوءاستفاده و عدم پای بندی اخلاقی بخصوص در حیطه فضای مجازی نیز شده است.لذا در مقاله پیش رو تلاش شده است ضرورت توجه به اخلاق در محیط یادگیری الکترونیکی با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه ها