کارآفرین اخلاقی عنصری از رهبری اخلاقی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (340.98 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1دانشگاه بیرجند-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
2دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانسگاه بیرجند
چکیده
با توجه به ضرورت مفاهیم اخلاقی در سازمان‌ها، رهبری اخلاقی در سال‌های اخیر به یک موضوع محبوب پژوهشی مبدل شده است. اکثر مطالعات در دوره‌های مختلف بر مبنای تعریف رهبری اخلاقی متشکل از دو جزء فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی تدوین شده است. در این پژوهش با افزوده‌شدن عنصرکارآفرین اخلاقی، درجهت غنی‌سازی مفهوم رهبری اخلاقی تلاش شده است. کارآفرین اخلاقی را به عنوان کسی درنظر می‌گیرند که هنجار اخلاقی جدیدی را ایجاد می‌کند که می‌تواند در حوزه سازمان و جامعه کارایی داشته باشد. رهبراخلاقی با قابلیت سه بعدی(فرد اخلاقی، مدیراخلاقی و کارآفرین اخلاقی) می‌تواند زمینه‌های بی‌اخلاقی یا خلاء اخلاقی را تشخیص داده و هنجارهای متناسب با هویت سازمانی را توسعه دهند. کارآفرین اخلاقی در واقع اعتماد ذی‌نفعان را پرورش می‌دهد و رشد اخلاقی جامعه را باعث می‌شود. هدف این مقاله مروری که به کمک مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی منابع و مقالات مختلف تدوین شده است، تصریح و تعریف کارآفرین اخلاقی در چارچوب رهبری اخلاقی است.
کلیدواژه ها