مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
کد مقاله : 1041-ETHICS (R1)
نویسندگان
عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
این مقاله در صدد بررسی این پرسش است که تحولات جدیدی که عرصه آموزش عالی اروپا و دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشورهای اروپایی با آن موجه است، چگونه بر تحول نقش این نهادها به ویژه از جهت هم سازی با نیازهای جامعه و پاسخگویی به مسئولیت های اجتماعی آنها تاثیر گذاشته و منتج به چه استاندارد هایی در این زمینه شده است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که مدل اروپایی تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه با استفاده از یک رهیافت پایین به بالا نمونه‌های رویه‌های خوب در دانشگاه‌های سراسر اروپا را جمع‌آوری کرده و سپس بر اساس آن مجموعه کاملاً جدیدی از استانداردهای شاخص به عنوان یک چارچوب مرجع برای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در چهار عرصه پژوهش، آموزش، کمک به یادگیری و مشارکت اجتماعی در سراسر منطقه آموزش عالی اروپایی بنا نهاده است. هدف عمده این چارچوب اروپایی کمک به شبکه‌سازی بین دانشگاه‌های اروپایی از منظر مسئولیت اجتماعی برای تقویت عمل اجتماعی آنها و مبادله تجربیات سیاستی و عملی در عرصه‌های همچون حکمرانی سازمانی، رویه‌های پرسنلی، حفظ محیط‌زیست، رویه‌های اقدام منصفانه، موضوعات مشتری مداری، مشارکت در جامعه و توسعه و حقوق بشر و شهروندی دمکراتیک است.
کلیدواژه ها