مدل‌سازی شیوع رفتار ناهنجار و شکست آستانه مقاومت جامعه با کمک علم شبکه

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
کد مقاله : 1040-ETHICS
نویسندگان
1الگوریتم و محاسبات دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران
2داشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران
3دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران
چکیده
اخلاق در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات اساسی در شاخه‌های مختلف علم و تکنولوژی تبدیل شده است و در تمامی رشته‌های علمی و مهندسی، پیوست اخلاقی نیز مطرح شده است. این رویکرد سعی دارد تا گسترش تکنولوژی‌های نوین و اجرای اقدامات و پروژه‌های مهندسی را با ضوابط اخلاقی و حرفه‌ای پیوند دهد به‌گونه‌ای که در کنار اهدافی نظیر سودآوری و اجرای بهنگام پروژه‌ها، ملاحظات اخلاقی نیز رعایت شود تا ضمن حفظ حقوق همگانی، جامعه نیز از این مباحث برخوردار شود. بیشتر مطالعات و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است، به مفاهیم بنیادین اخلاق، تعریف رویکرد اخلاق محور و نیز تعریف شاخص‌ها و ضوابط رفتار حرفه‌ای یا اخلاقی محدود شده است. این تحقیقات سعی دارند تا نسبت به نهادینه‌سازی رفتارهای اخلاقی در کلیه سطوح اقدام نمایند. در این میان، دینامیک رفتار حرفه‌ای یا اخلاق-محور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، الگوهای پویای رفتار اخلاقی مد نظر قرار گرفته است و سعی شده است تا با کمک مبانی تئوری علم شبکه، الگوی رفتار اخلاقی جامعه استخراج گردد. این الگو کمک قابل توجهی به شناسایی بهتر دینامیک رفتار اخلاقی خواهد کرد.
کلیدواژه ها