اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری دانشگاه تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (485.43 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1دانشجوی دکتری هوافضا، علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
2هوافضا، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
چکیده
بحث اخلاق در دانشگاه ها بحث مهمی است، نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور نیز سال ها است که روی بحث اخلاق در دانشگاه کار می شود. پرداختن به اخلاق به عنوان یک ماموریت برای دانشگاه های بزرگ تصویر شده است و دانشگاه ها خودشان را موظف می دانند که در حوزه اخلاق بیانیه داشته باشند و موموضع خودشان را در زمینه مسائل اخلاقی در دانشگاه ها مطرح کنند.
هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان رعایت اصول اخلاق حرفه‌ایِ کارکنانِ یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق، یک پژوهش آمیخته و از نظر هدف کاربردی است. همچنین، تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی می‌باشد. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش با استفاده از پرسش نامه استاندارد و توزیع آن در بین کارکنان یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران صورت می‌گیرد. در این مقاله، ابتدا به‌روش دلفی فازی، اصول اخلاق حرفه‌ای جهانی شناسایی و سپس برای تلاش به منظور ارتقای سطح اخلاق در دانشگاه تهران، با استفاده از روش AHP خاکستری به اولویت‌بندی 8 اصل اخلاق حرفه‌ای جهانی پرداخته‌شده است. نتایج نشان داد که از نظر میزان رعایت اصل انصاف در رتبه اول و اصل شفافیت در رتبه آخر قرار دارد.
کلیدواژه ها