جنبه‌های حقوقی نقض اخلاق حرفه‌ای در پژوهش

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
کد مقاله : 1016-ETHICS (R1)
نویسندگان
دانشگاه تهران
چکیده
امروزه به موازات گسترش روزافزون تولید علم و دانش، نقض اخلاق حرفه ای در تحقیقات علمی نیز در حال گسترش است. این نقض ها میتواند شامل سرقت علمی، جعل داده ها، اجاره علمی، تحریف داده‌ ها و مانند این ها باشد. به طورکلی، معمولا از باب رعایت مسائل اخلاقی به قبح این امور پرداخته می شود حال آن که این موارد می‌تواند واجد جنبه های حقوقی وکیفری نیز باشد و به اعتبار پژوهشگران لطمه وارد کند. بنابراین مسئله این مقاله آن است که مسائل حقوقی مرتبط با نقض اخلاق پژوهش چیست و چه ضمانت اجراهایی دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای سرانجام چنین نتیجه می‌گیرد که مصادیقی از این تخلفات پژوهشی مثل سرقت علمی جرم است و با ضمانت اجرای حبس روبرو می‌شود و برخی موارد نیز مصداق تخلفات پژوهشی و از زمره جرائم انضباطی بوده و تحت آیین‌نامه‌های اداری و انضباطی قرار می‌گیرند.
کلیدواژه ها