رابطه بین هوش موفقیت و اخلاق حرفه‌ای با درگیری خلاقانه در کار در میان اعضای هیئت علمی گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (559.78 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد گرمسار
2کارشناسی ارشد تهران غرب
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش موفقیت و اخلاق حرفه‌ای با درگیری خلاقانه در کار در بین اعضای هیئت علمی گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه اعضای هیئت علمی گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران می‌باشد که بالغ بر 350 نفر است که از این تعداد، 183 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 محاسبه شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین اخلاق حرفه‌ای، سابقه خدمت، هوش موفقیت(هوش تحلیلی و هوش خلاق) و درگیری شغلی اعضای هیئت علمی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99/0 وجود دارد. همچنین بین هوش موفقیت (تحلیلی، خلاق، عملی) و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99/0 وجود دارد. نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که متغیرهای اخلاق حرفه‌ای، هوش خلاق، هوش عملی و هوش تحلیلی تأثیر مثبتی بر درگیری شغلی داشته است.
کلیدواژه ها