ارتباط و پیامدهای ارزشهای اخلاقی در دانشگاه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (329.44 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1استادیار وعضوهیات علمی گروه اموزشی معماری وعمران-دانشکده فنی پسران رامسر
2دپارتمان عمران و معماری، دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رامسر (ملاصدرا)، رامسر
3دپارتمان عمران و معماری، دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رامسر (ملاصدرا)- رامسر
چکیده
ارزش ها و چالش های اخلاقی موضوعی اساسی در بسیاری از تحقیقات مرتبط با اخلاق و اخلاق دانشگاهی می باشند .مادر تمامی ارزش ها ، ارزش های اخلاقی می باشد. این ارزش ها به نگهداری و حفظ استانداردهایی کمک میکنند که میتواند بر کنترل و هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای جامعه مفید هستند ، تاثیر بگذارد . به خصوص ، هنگامی که استاندارد ها و ارزش های اخلاقی به طور گسترده ای میان اعضایش رایج شود ، موفقیت افراد افزایش می یابد . در این مقاله سعی شده است تا به بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی (رفتار اخلاقی ، ارزش ها و چالش ها ) و روابط بین آن ها پرداخته شود . نتایج مقاله نشان می دهد که ارزش ها و چالش های اخلاقی به طور مثبت بر روابط انسانی و محیطی تاثیر دارد . همچنین رفتار های دارای ارزش اخلاقی نیز به طور مثبتی بر بعد زندگی اجتماعی وتعامل انسانها با محیط اطراف وهمنوعان خود تاثیرمی گذارد.باتوجه به پیشرفت کشورهای اروپایی وصنعتی علاوه بر دانش وتخصص بیانگر حاکمیت اخلاق در محیط های علمی،اجتماعی واقتصادی و...است .در این میان نقش دین اسلام به عنوان کامل ترین دین در ارتقای اخلاق بشری چه در نظر وجه در عمل قابل انکار نیست.
کلیدواژه ها