تعداد مقالات: 135

1 تحلیل رابطه کانونی و ساختاری رهبری اخلاقی با فضیلت سازمانی
سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (671.47 K)

2 فلسفه دانشگاه به مثابه جماعت با فضیلت خیر عمومی
سیدهاشم منیری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.19 K)

3 ارتباط و پیامدهای ارزشهای اخلاقی در دانشگاه
سید یوسف هاشمی*؛ مهدی شعبانی شفیع آبادی؛ محمد امین نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (329.44 K)

4 اخلاق علم در ایران
احسان شاه قاسمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.68 K)

5 رابطه بین هوش موفقیت و اخلاق حرفه‌ای با درگیری خلاقانه در کار در میان اعضای هیئت علمی گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران
هادی رزقی شیرسوار*؛ لیلا محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (559.78 K)

6 اخلاق مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه:فلسفه دانشگاه مدرن و ایده شهروندی دانشگاهی گفتگویی
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (516.08 K)

7 پیش بینی شایستگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی و اخلاق حرفه ای در معلمان مقطع ابتدائی
آزاده چوبفروشزاده؛ عذرا محمدپناه اردکان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (416.24 K)

8 طراحی الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی(موردمطالعه: دانشگاه تهران)
مهدی تاج پور*؛ الهه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452.25 K)

9 فراتحلیلی بر پژوهش های اخلاق حرفه ای در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران
محمود میرزاده کوهشاهی*؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زهرا شاهمرادی؛ فاطمه تیزهوش جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.06 K)

10 تبیین و طراحی الگوی تحقق دانشگاه اخلاق مدار
مصطفی لطفی جلال آبادی*؛ سلطنت روایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431.17 K)

11 جنبه‌های حقوقی نقض اخلاق حرفه‌ای در پژوهش
فاطمه صالحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.81 K)

12 مطالعه‌ای بر مولفه‌های اخلاق در دانشگاه
فاطمه سلکی چشمه سلطانی*؛ علی جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (190.4 K)

13 بازشناخت اخلاق استادی و آداب شاگردی در هنرهای اسلامی (مطالعه تطبیقی رسائل کهن و فتوت نامه های صنفی)
مهرداد آقاشریفیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.72 K)

14 تکلیف اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه در فقه و حقوق ایران
محدثه معینی فر*؛ مرتضی عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.05 K)

15 فضیلت سازمانی: رویکردی سازمانی به اخلاق(دانشگاه فضیلت‌محور)
زهرا قموشی؛ جواد پورکریمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.93 K)

16 وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان
رضا میرعرب رضی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (428.3 K)

17 دسترسی آزاد؛ راهکاری برای دیده شدن و خوانده شدن مقالات علمی
مریم صراف زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (570.25 K)

18 اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری دانشگاه تهران
فاطمه آموزگاری*؛ محمدحسین صبور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (485.43 K)

19 جلوه هایی از سیطره کج کارکردها و نارسایی های نظام آموزش عالی کشور
بیت اله محمودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.78 K)

20 مدل‌سازی شیوع رفتار ناهنجار و شکست آستانه مقاومت جامعه با کمک علم شبکه
زهرا فرحی*؛ علی کمندی؛ محمود شعبانخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.83 K)

21 مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا
علی صباغیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.41 K)

22 مقدمه‌ای بر ارزش‌های بنیادین مرامنامۀ اخلاق دانشگاه
محمد خدایاری فرد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.8 K)

23 شناسایی مولفه های عدالت در سنجش کلاسی در دانشگاه: یک مرور سیستماتیک
علی بنی اسدی*؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ خسرو باقری نوعپرست؛ بلال ایزانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (661.83 K)

24 جایگاه تفکر سیستمی در تعالی اخلاقی و توسعه‌ی پایدار (با تأکید بر نقش آموزش عالی)
زهرا صادقی آرانی*؛ محمود پوربافرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (406.79 K)

25 کارآفرین اخلاقی عنصری از رهبری اخلاقی
حجت ناصحیان*؛ فاطمه طاهرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.98 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه